strategy

 1. Snowgames
 2. VonWratts
 3. GDT
 4. Boardumb
 5. Infatuation
 6. IriySoft
 7. Shortki
 8. IriySoft
 9. rakshak
 10. treeplanter
 11. Vikki Li
 12. treeplanter
 13. Shugo Studios
 14. pstal
 15. Mehmet Demir
 16. darkvam
 17. Jorge Miranda
 18. pstal
 19. HeroZ_Natasha
 20. McPeppergames